ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
 
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  จังหวัดราชบุรี
ชื่อย่อ                        ร.ร.อ.
สถานที่ตั้ง                  196  หมู่ 7   ตำบลอ่างทอง   อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   รหัสไปรษณีย์   70000   
โทรศัพท์                    032 - 352018
                                 Fax   032 - 352018
                                 WEB   :   http://www.ratrard.ac.th
                                 E-Mail :   ratrard2009@gmail.com
สังกัด                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
                     พื้นที่                         30 ไร่  3  งาน  18  ตารางวา
                     ขนาดโรงเรียน            ขนาดกลาง
                     ประเภทโรงเรียน         สหศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย
                     โครงการพิเศษ           โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 
                                                      โรงเรียนเร่งสู่ฝัน ( Fast Track )
                                                      โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
                                                      โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
                                                       สถานศึกษาพอเพียง
                                                       โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
                                                       โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11
สีประจำโรงเรียน           ม่วง –  ชมพู
                                                   ม่วง   หมายถึง   ความเข้มแข็ง  ความอดทน
                                                   ชมพู  หมายถึง   ความรัก   ความสามัคคี
เขตพื้นที่บริการ             อำเภอเมือง ตำบลอ่างทอง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
                                   อำเภอเมือง ตำบลดอนแร่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลอ่างทอง ตั้งอยู่เลขที่ 196 หมู่ 7  บริเวณตรงข้ามวัดห้วยชินสีห์ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          ก่อตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการศึกษาและประชาชนในตำบลอ่างทองเห็นความจำเป็นที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อความสะดวกในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2519 โดยได้รับคำร้องเรียนจากหน่วยงานชลประทานฝั่งขวาแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งมาตั้งใหม่ในตำบลนี้ มีครอบครัวคนงานกว่า 500 ครอบครัว และหน่วยงาน คส.6 สพ.ทบ. มีครอบครัวทหารและลูกจ้างประจำที่ต้องส่งบุตรหลานเข้าเรียนในตัวเมืองราชบุรี ทางหน่วยงานต้องจัดรถรับ-ส่งประจำ ทำให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณปีละมาก จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนในระยะแรกขึ้นนั้น คณะกรรมการศึกษาและประชาชน มีศรัทธา จัดหาที่ดินมอบให้แก่ทางราชการจำนวน 22 ไร่ 28 ตารางวา ต่อมาได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 8 ไร่  2 งาน 90 ตารางวา
          ปัจจุบันมีที่ดิน 30 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา สำหรับอาคารเรียน ในระยะแรกทางราชการได้อนุมัติ
ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเมืองราชบุรีหลังเก่า ตามหนังสือที่ รบ.23/2519 โดยเปิดทำการสอนในวันที่ 9 มิถุนายน 2519   มีนายสุรินทร์  สุภาพสวัสดิ์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   มีนักเรียน 25 คน  มีครู 3 คน   จากโรงเรียนวัดเขาวัง  (แสง ช่วงสุวนิช)   มาช่วยสอนจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม  2519  จังหวัดจึงมีคำสั่งบรรจุข้าราชการครูให้ 3 คน ปัจจุบันมีนายสมยศ บุญเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ปีการศึกษา 2545
โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  และในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน  “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน”ในปี พ.ศ.2547 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝัน  พ.ศ. 2548  โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันและได้ผ่านการประเมินในวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2548  
  • ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
  • ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กลยุทธ์องค์กร
  1. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
  2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการดำรงชีวิตตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. เพิ่มศักยภาพครูให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
  5. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย เพียงพอ เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
  6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ที่ตั้งและอาณาเขต
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่ 196 หมู่ 7 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   มีระยะห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
                     ทิศเหนือ                    ตรงข้ามกับวัดห้วยชินสีห์
                     ทิศใต้                        ติดกับชุมชนหมู่ 7 (บ้านห้วยชินสีห์ )
                     ทิศตะวันออก              ติดกับเทศบาลตำบลห้วยชินสีห์
                     ทิศตะวันตก                ติดกับชุมชนหมู่ 7 (บ้านห้วยชินสีห์ )