วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

       เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่ยอมรับของสังคม