พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
เป้าประสงค์
     นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาตามศักยภาพมีความรู้ความสามารถตามมาตร -ฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ทักษะ การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ
           1. สร้างโอกาส  และดูแลช่วยเหลือนักเรียน  พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
          2.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นประชาธิปไตยเสริมสร้างทักษะการดำรง ชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน
          3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
          4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
          5. พัฒนาการให้บริการสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
          6. พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน