ปฏิทินวิชาการ

December

1

กำหนดเปิดภาคเรียนที่2

08:30 AMRatrard School

เปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563

February

15

เก็บคะแนนสอบกลางภาค

08:30 AMRatrard School

สอบและเก็บคะแนนสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2563

April

1

กำหนดสอบปลายภาค

08:30 AMRatrard School

สอบปลายภาคเรียนที่2.

April

9

กำหนดปิดภาคเรียนที่2

08:30 AMRatrard School

ปิดภาคเรียนที่2.