คณะผู้บริหาร

นายนัทที พัฒนะผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 086-3524524

นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจีราพร ปสันนาการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูธนีนาฏ สิทธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน

ครูภูริชญา ไผ่ทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ครูสุดารินทร์ อนุสรณัฐพงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

ครูปวริศร ศรีพินิจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ครูโกวิทย์ วงษ์ขันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป