ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ สุภาพสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มิถุนายน 2519 - 13 ตุลาคม 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายประกิจ ธาราพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 ตุลาคม 2519 - 7 พฤศจิกายน 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายหวัน ประพาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2533 - 30 กันยายน 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ หนุนภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ตุลาคม 2540 - 27 ตุลาคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายประจบ โพธิ์ปาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2543 - 26 มกราคม 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสุทธิ์ รอดบำเรอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มกราคม 2544 - 9 พฤศจิกายน 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2544 - 25 ธันวาคม 2551
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2552 - 26 มกราคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสงัด ภูบาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ บุญเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2555 – 2 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายนัทที พัฒนะผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3524524