กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูสาวิตรี ประวัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

ครูชวนพิศ ศิลาเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ครูเสาวลักษณ์ กองน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ครูรำไพพรรณ เพิ่มประเสริฐ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ครูภูริชญา ไผ่ทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ครูอรุณลักษณ์ เลิศประเสริฐพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ครูไอลดา ขุนณรงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ครูกัลยาณี ลิ้มติ้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3