กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูอริสรา คุ้มผง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

ครูสุดารินทร์ อนุสรณัฐพงศ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูอรพิน สุจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ครูวัชรพงษ์ วงษ์รัตนะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ครูปวริศร ศรีพินิจ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ครูจรัสรวี หงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ครูศิริภรณ์ มนตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4