กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูวิรัลยุพา สุกแจ่ม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ครูรังสรรค์ เนตรวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

ครูศุภรา มีเย็น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

ครูพีรศักดิ์ แพสิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2