กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูเพชรชมพู อินทปัทม์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ครูโกวิทย์ วงษ์ขันธ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ครูอรจิรา หมอทรัพย์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ครูอังคณา เชื้อชมกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3